Księga pamiątkowej ku czci Jana Tredera „W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego” pod red. K. Lubińskiego
15 numer Comparative Law Rewiev
Wizyta Profesor Jolanty Kren Kostkiewicz
J. May, Obrona pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji

W dniu 6 marca 2014 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Reiwera pt. ,,Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym". Rozprawa została przygotowana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Kazimierza Lubińskiego. Recenzentami rozprawy byli prof. zw. dr hab. Feliks Zedler z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Poznaniu oraz prof. zw. dr. hab. Tadeusz Ereciński z Uniwersytetu Warszawskiego.
Recenzenci wysoko ocenili wartość merytoryczną pracy.
Rada Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, w uwzględnieniu opinii Recenzentów oraz pomyślnego przebiegu publicznej obrony pracy, uchwałą  z dnia 11 marca 2014 r.  nadała mgr. Rafałowi Reiwerowi  stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie postępowania cywilnego.