1) Dowody w postępowaniu cywilnym uzyskane w sposób sprzeczny z prawem, „Państwo i Prawo“ 2003, nr 12 , s. 88-101. 

2) Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 IV 2003 r., IV CKN   94/01, „Przegląd Sądowy“ 2004, nr 11-12, s. 156-164.  

3) Zawieszenie sądowego postępowania egzekucyjnego na wniosek w świetle przepisów  k.p.c., „Przegląd Prawa Egzekucyjnego“ 2005, nr 10 - 12, s. 67 - 87.

4) Śmierć pełnomocnika procesowego lub wystąpienie innych okoliczności wyłączających jego udział w procesie cywilnym,, „Państwo i Prawo” 2007, nr 2, s. 95-100.

5) Przyznanie odpowiedniej sumy pieniężnej wskutek uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego“ 2007, nr 9, s. 11 – 33.

6) Wpływ utraty przez stronę zdolności sądowej, procesowej lub przedstawiciela ustawowego na postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego“ 2008, nr 6-9, s. 25-45.

7)  Nowelizacje ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w latach 1999-2008 (wspólnie z prof. dr hab. K. Lubińskim),   "Przegląd Prawa Egzekucyjnego"  2008, nr 6-9, s. 25 - 45.

8) Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych, Wolters Kluwer 2009, s. 1-370.

9) Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych w sprawach cywilnych, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego“ 2009,nr 6, s. 67-107.

10) Artykuł recenzyjny monografii M. Walasika, Poddanie się egzekucji aktem notarialnym "Przegląd Prawa Egzekucyjnego" 2009, nr 11, s. 43 - 60.

11)  Europejskie postępowanie nakazowe, "Przegląd Prawa Egzekucyjnego" 2010, nr 4, s. 83 - 120.

12) Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, "Przegląd Prawa Egzekucyjnego" 2010, nr 5, s. 5-40.

13) Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 47/10,"Przegląd Prawa Egzekucyjnego" 2010, nr 9, s. 71-82.

14) Wpływ ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku strony pozwanej na toczące się z jej udziałem postępowanie kasacyjne, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego“ 2011, nr 1, s. 57-77.

15) Odpowiedź na recenzję, „Polski Proces Cywilny” 2012, nr 1, s. 173-196.

16) Odmowa wykonania europejskiego nakazu zapłaty, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2013, z. 1, s. 189-221.

17) Powództwo o odmowę wykonania tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności orzeczenia sądu państwa członkowskiego Unii Europejskiej (art. 8403 k.p.c.), w: W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego. Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera, pod red. K. Lubińskiego, Warszawa 2013, s. 273-320.