1. Skład sądu w postępowaniu cywilnym [w:] Studia z prawa publicznego, pod red. K. Lubińskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń 2001, s. 101-128.

2. Zaprzeczenie jako obrona pozwanego w procesie cywilnym, "Radca Prawny" 2006, nr 3, s. 95- 101.

3. Uznanie powództwa jako obrona pozwanego w procesie cywilnym, "Palestra" 2006, nr 11- 12, s. 18-29.

4. Sprawozdanie z XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a kodeks postępowania cywilnego” SEROCK 24-27 IX 2009 r., „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2009, nr 11, s. 91- 105.

5. Obrona komornika sądowego jako pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji(część pierwsza), „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2010, nr 2, s. 5-64.

6. Obrona komornika sądowego jako pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji (część druga), „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2010, nr 3, s. 33-82.

7. Obrona pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji, Warszawa 2013, s. 1-456.

8. Skarga na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji przez zarząd przymusowy, w: W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego. Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera, pod red. K. Lubińskiego, Warszawa 2013, s. 423- 447.

9. Stosowanie art. 162 k.p.c. do postanowień sądu w przedmiocie dopuszczenia dowodu w procesie cywilnym, (przyjęte do druku w Przeglądzie Sądowym).