Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kierownik Zakładu Prawa Cywilnego Materialnego i Procesowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Laureat drugiej nagrody w XXIX. prestiżowym konkursie miesięcznika Państwo i Prawo na najlepsze prace habilitacyjne w Polsce. Stypendysta rządu szwajcarskiego na Uniwersytecie w Zurychu, profesor visiting na Uniwersytecie w Műnster oraz autor raportu generalnego na X. Światowym Kongresie Prawa Procesowego w Taorminie na temat Swoistości komparatystyki Prawa Procesowego (Special Features of Comparative Procedural Law) i raportu krajowego na temat Postępowanie cywilne bez granic: harmonizacja a unifikacja prawa procesowego (Civil Litigation without Frontiers. Harmonisation and Unification of Procedural Law) na XI. Światowym Kongresie Prawa Procesowego we Wiedniu. Brał udział w innych licznych międzynarodowych konferencjach naukowych. Wygłosił też wiele wykładów gościnnych na uniwersytetach włoskich i niemieckich. Ponadto od lat prowadzi m.in. wykłady z komparatystki prawa dla doktorantów UMK w Toruniu.

Członek kolegium redakcyjnego Comparative Law Review od momentu powstania czasopisma, od 2013 r. jego redaktor naczelny, członek Rady Programowej Polskiego Procesu Cywilnego oraz kierownik Studium Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Autor ponad 160 publikacji, w tym m.in. w językach angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim. Obecnie pod kierunkiem Profesora jako redaktora naczelnego prowadzone są intensywne prace nad dziełem Postępowanie nieprocesowe o objętości 100 ark. wyd. w ramach wydawanego przez LexisNexis wielotomowego Systemu Prawa Procesowego Cywilnego.

Zainteresowania badawcze: postępowanie cywilne, zwłaszcza postępowanie rozpoznawcze i egzekucyjne, organizacja i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych oraz komparatystyka prawa procesowego.

Członek wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym m.in. Szwajcarskiego Stowarzyszenia Instytutu Sądowego Postępowania w Zurychu (od 1977r.),  Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Procesowego w Brukseli (od 1991r.), Stowarzyszenia Naukowego Międzynarodowego Prawa Procesowego Monachium (od 1991r.), Stowarzyszenia Nauczycieli Prawa Procesowego Cywilnego w Kolonii (od 1993 r.).

 

Brał udział w pracach Komisji ds. Reformy Prawa Cywilnego (1987-1988), w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (1998-2002) oraz w pracach Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (od 2003).