A. Monografie. B. Prace zbiorowe. C. Studia. D. Artykuły. E. Prace obcojęzyczne. F .Glosy. G. Recenzje. H.Wspomnienia i sprawozdania. I. Opinie. J. Projekty, głosy w dyskusji i wywiady. K. Inne prace.

 

 

A. Monografie

 

1. Postępowanie o ubezwłasnowolnienie, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1979, s. 1-220.

2. Istota i charakter prawny działalności sądu w postępowaniu nieprocesowym,      Wydawnictwo UMK, Toruń 1985, s. 1-322.

3. Problemy reformy urzędu komornika sądowego, Wydawnictwo TNOiK „Dom    Organizatora“, Toruń 1993, s. 1-94.

4. Stanowisko i podstawy odpowiedzialności prawnej komornika sądowego w prawie polskim, Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych, Sopot 1996, s. 5-187.

 

B. Prace zbiorowe

 

5. Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, (wstęp i red)., Wydawnictwo Currenda, Sopot 2000, s. 1-329.

6. Studia z prawa publicznego, (wstęp i red.), Wydawnictwo UMK, Toruń 2001, s. 1-279.

7. Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych w Polsce. Publikacja  czterojęzyczna: angielsko – francusko – niemiecko - polska, (wstęp i red.), Wydawnictwo Currenda, Sopot 2002, s. 1-368.

8. Europejskie systemy finansowania egzekucji komorniczej w sprawach cywilnych i handlowych, (wstęp i red.), Wydawnictwo Currenda 2005, Sopot 2005, s. 1-145.

9. W poszukiwaiu prawa dobrego i sprawiedliwego. Księga Pamiątkowa ku czci Jana Tredera,  (wstęp i red.). Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013,  s. 5 – 657.

10. Comparative Law Review, (wstęp i red.), Toruń 2013, nr 15, s. 11 – 276.

 

C. Studia

 

11. Pojęcie i zakres wymiaru sprawiedliwości, Studia Prawnicze 1987, nr 4, s. 3-31.

12. Systemy organów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych  w państwach członkowskich Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji komornika sądowego, Problemy Egzekucji Sądowej 1994, nr 8, s. 76-105.

13. Stanowisko i podstawy odpowiedzialności komornika sądowego  w prawie polskim, Problemy Egzekucji Sądowej 1995, nr 13, s. 5-58.

14. Tendencje unifikacyjne w rozwoju prawa postępowania cywilnego [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Witolda Broniewicza. Symbolae Vitoldo Broniewicz dedicatae, red. A. Marciniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 225-247.

15. Pojęcie wymiaru sprawiedliwości w świetle Konstytucji RP i standardów międzynarodowych [w:] Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, red. J. Gudowski, K. Weitz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011, s. 2817 - 2856.

16. Przedmiot komparatystyki prawa procesowego [w:] Proces cywilny. Nauka – Praktyka –  Orzecznictwo. Księga jublileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, red. P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012 , s. 1069 – 1084.

17. Status konstytucyjnoprawny  zawodu komornika sądowego [w:] W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego. Księga  pamiątkowa ku czci Jana Tredera, red. K. Lubiński, Warszawa 2013, s. 29 – 73. ISBN 978 -83-278-0105 - 0.

 

D. Artykuły

 

18. Podmioty legitymowane do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie, Palestra 1973, nr 9, s. 19-33.

19. Tezy do ustawy psychiatrycznej. Propozycje zmian, Gazeta Sądowa 1974, nr 19, s. 5.

20. Zakres orzekania sądu w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie oraz uchylenie lub zmiana ubezwłasnowolnienia, Zeszyty Naukowe UMK 1976, Prawo XIV, nr 75, s. 85-99.

21. Oddanie przez sąd osoby, która ma być ubezwłasnowolniona pod obserwację w zakładzie leczniczym, Państwo i Prawo 1976, nr 11, s. 1547-1564.

22. Rewizja nadzwyczajna w sprawach o roszczenia pracownika ze stosunku pracy oraz o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, Nowe Prawo 1976, nr 11, s. 1547-1555.

23. Wznowienie postępowania w sprawach o roszczenia pracownika ze stosunku pracy oraz o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1977, nr 9, s. 1215-1226.

24. Rewizja nadzwyczajna w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1977, nr 12, s. 58-66.

25. Jurysdykcja krajowa w sprawach o ubezwłasnowolnienie, Państwo  i Prawo 1978, nr 11, s. 89-99.

26. Studia prawnicze na Uniwersytecie w Zürychu, Palestra 1979, nr 6, s. 141-147.

27. Sytuacja społeczno-gospodarcza Szwajcarii na tle ogólnego stanu w krajach zachodnich, Zeszyty Naukowe UMK 1980, Nauki Polityczne XI, s. 75-91, (wspólnie z J. Adamiakiem).

28. Tryb sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach z zakresu przepisów o przedsiębiorstwie państwowym oraz samorządzie załogi, Państwo i Prawo 1984, nr 12, s. 85-92.

29. Uwagi o terminie "postępowanie nieprocesowe", Państwo i Prawo 1986, nr 2, s. 79-89.

30. Ewolucja udziału prokuratora w postępowaniu nieprocesowym w Polsce Ludowej, Problemy Praworządności 1986, nr 8-9, s. 71-80.

31. Udział prokuratora w postepowaniu nieprocesowym w ujęciu prawnoporównawczym [w:] Proces i Prawo. Rozprawy Prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci Jerzego Jodłowskiego, red. E. Łętowska, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1989, s. 139-155.

32. Pozycja procesowa prokuratora w postępowaniu nieprocesowym  [w:] Księga pamiątkowa ku czci Włodzimierza Berutowicza, Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław 1990, Prawo CLXX, s. 89-100.

33. O systemie ochrony praw spadkobierców spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, Przegląd Sądowy 1992, nr 10, s. 38-50.

34. Uwagi o projekcie ustawy o sądowym organie egzekucyjnym, Poradnik Komornika Sądowego 1993, nr 1, s. 21-36.

35. O przyczynach niskiej efektywności sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych, Poradnik Komornika Sądowego 1993, nr 1, s. 37-41.

36. Uczestnicy sądowego postępowania egzekucyjnego, Problemy Egzekucji Sądowej 1994, nr 5, s. 5-12.

37. Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika jako organu egzekucyjnego a odpowiedzialność materialna komornika jako pracownika państwowego, Problemy Egzekucji Sądowej 1995, nr 13, s. 90-103.

38. Organizacja węgierskiej instytucji komornika sądowego, Problemy Egzekucji Sądowej 1996, nr 25, s. 5-20.

39. Kierunki reformy systemu organów egzekucyjnych w sprawach cywilnych oraz instytucji komornika sądowego, Problemy Egzekucji Sądowej 1997, nr 28, s. 5-37.

40. Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika sądowego w świetle przepisów k.p.c. oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Problemy Egzekucji Sądowej 1998, nr 30, s. 5-26.

41. Idea europejskiego kodeksu sądowego, Przegląd Sądowy 1998, nr 11- 12, s. 3-14.

42. Postępowanie cywilne bez granic: harmonizacja a unifikacja prawa  procesowego, Palestra 1999, nr 1-2, s. 45-54.

43. Prace nad nowelizacją ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Artykuł ukazał sie w specjalnym wielojęzycznym wydaniu Nowej Currendy 2000, s. 68-81.

44. Status publicznoprawny komornika sądowego [w:] Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, red. K. Lubiński, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2000, s. 7-28.

45. Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika sądowego w świetle  ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, red. K. Lubiński, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2000, s. 174-195.

46. Projektowane zmiany w ustawie o komornkach sądowych i egzekucji oraz kodeksie postepowania cywilnego, Currenda 2000, nr 13, s. 61-80.

47. Ocena ministerialnego projektu ustawy o komornikach sądowych, Problemy Egzekucji Sądowej 2001,  nr 12, s. 5-24.

48. Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Problemy Egzekucji Sądowej 2001, nr 18, s. 5-47.

49. Czynności urzędowe komorników sądowych a podatek od towarów i usług, Problemy Egzekucji Sądowej 2001, nr 18, s. 48 -68.

50. Jurysdykcja nieprocesowa w prawie rzymskim, a współczesne postępowanie nieprocesowe [w:] Honeste vivere…. Księga  pamiątkowa ku czci Władysława Bojarskiego, red. E. Gajda, A. Sokala, Wydawnictwo UMK, Toruń 2001, s. 119-132.

51. O rozwoju europejskiej komparatystyki prawa procesowego [w:] Ze sztandarem prawa przez świat. Księga dedykowana Profesorowi W.J. Wagnerowi von Igelgrund z okazji 85 –lecia urodzin, Kantor Wydawniczy „Zakamycze“, Kraków 2002, s. 201-218.

52. Organy egzekucyjne oraz ich właściwość [w:] Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych w Polsce, red. K. Lubiński, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2002, s. 28-46.

53. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym [w:] Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych w Polsce, red. K. Lubiński, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2002, s. 50- 68.

54. Status prawny komornika sądowego, Currenda Magazine 2002, s. 28–37.

55. Prawomocność materialna orzeczeń w postępowaniu nieprocesowym, Państwo i Prawo 2003, nr 11, s. 43 –55.

56. Cele i zakres projektowanych badań o systemie finansowania egzekucji, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2006, nr 11, s. 5–12 (wspólnie z  A. Marciniakiem).

57. Proces cywilny i egzekucja w Anglii i Szkocji, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2006, nr 12, s. 7–20.

58. Postępowanie o dział spadku, Palestra 2007, nr 1-2, s. 241 – 246.

59. Orzeczenie sądu polskiego o uznaniu orzeczenia sądu zagranicznego, PS 2009, nr 3, s. 5-20.

60. Nowelizacje ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w latach 1999-2008, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2008, nr 6-9, s. 25-45 (wspólnie z  A. Laskowską).

61. O problemie dopuszczalności dokonywania czynności sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych na nośnikach danych albo za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, Palestra 2009, nr 9-10, s. 9 – 27.

62. Orzeczenie sądu polskiego o uznaniu orzeczenia sądu zagranicznego, PS 2009, nr 3, s. 5-20.

63. Powództwo o świadczenie, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2009, nr 7, s. 101-112.

64. Wznowienie postępowania w procesie cywilnym, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2010, nr 10, s. 59-74.

65. Kilka uwag o komparatystyce prawa procesowego [w:] Nam hoc natura aequum est. Księga Jubileuszowa ku czci profesora Janusza Justyńskiego, red. A. Madej, Toruń 2012, s. 239-251.

66. Immunitet państwa w postępowaniu  cywilnym, Polski Proces Cywilny 2012, nr 2, s. 349-359.

67. Geneza i rozwój instytucji referendarza w Polsce [w:] Pro memoria. Księga dla uczczenia pamięci Profesor Krystyny Kamińskiej, red. A. Gaca, Toruń 2013,  s.281 – 314, (wspólnie z P. Rawczyńskim).

 

E. Prace obcojęzyczne

 

68. Etudes de droit de procedure civile. Melanges en l' hannor de Zbigniew Resich, Warszawa 1985, Droit Polonais Contemporain 1986, nr 1-2, s.  83-87.

69. Entwicklungstendenzen im Verfahrensrecht der freiwilligen Gerichtsbarkeit in den  europäischen sozialistischen Staaten, Zeitschrift für Zivilprozess 1988, nr 2, s. 181-199.

70. Die Entmündigung als Schutzform der Rechte von Personen mit psychischen Störungen im sozialistischen Recht unter besonderer Berücksichtung des polnischen Rechts, Osteuropa Recht 1988, nr 2,  s. 123-133.

71. Del processo del lavoro polacco, Realta Forense, Bari 1989, nr 7, s. 1-2.

72. Il principio dispositivo nel processo civile polacco, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile 1990, nr 3, s. 1003-1015.

73. Aus den Fragen des polnischen Zivilprozessrechts, Mitteilungen aus dem Institut für zivilgerichtliches Verfahren in Zürich 1991, nr 13,  s. 17 –45.

74. Incapacitation as a form of protection of rights of the person stricken with psychical disorder, Comparative Law Review 1991, nr 2, s. 109-122.

75. Zur Reformdiskussion in Polen (Reform des Zwangsvollstreckungsrechts), Zeitschrift für  Zivilprozeß 1992, nr 4, s. 413-416.

76. Rapporteur national Pologne [w:] A. M. Pessoa Vaz, L' enregistrement electronique de la preuve. IX Congres Mondial du Droit Judiciare, Papel e organizaçáo de magistrados e advogados nas sociedades contemporáneas, Coimbra – Lisbon 1991, s. 573-591, (wspólnie z M. Sawczukiem).

77. Systems enforcement bodies in civil and commercial cases in Poland and in the member-states of the European Community, Comparative Law Review 1995, nr 5, s. 35-59.

78. Le statut de l’huissier de justice et les principes de sa responsabilite juridiqe selon le droit polonais, Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych, Sopot 1996.

79. Das Wesen und die juristische Natur der Tätigkeit des Gerichts in der freiwilligen  Gerichtsbarkeit, Festschrift für Ehre Hideo Nakamura, Tokio 1996, s. 259–388, ISBN 4-7923-2273-1.

80. Die Terminologie der freiwilligen Gerichtsbakreit aus rechtsvergleichender Sicht, Zeitschrift für Zivilprozess International 1997, Band 2, s. 259–271.

81. Die Art und Weise der rechtlichen Regelung der polnischen freiwilligen Gerichtsbarkeit aus rechtsvergleichender Sicht, Festschrift für L. Gaspardy, Budapeszt 1997, s. 277–290.

82. Unifying Trends in the Progress of the Law of Civil Procedure, Comparative Law Review 1998, nr 8, s. 93-115.

83. Eigenheiten der Prozeßrechtsvergleichung Trans-National Aspects of  Procedural Law, X World Congress on Procedural Law Taormina 17-23 Settembre 1995, III General reports, Milano 1998, s. 1093-1139.

84. Civil Litigation without Frontiers: Harmonisation and Unification of  Procedural Law, Comparative Law Review 1999, nr 9, 109-120.

85. Travaux sur l’amendement de la loi sur les huissiers de justice et l’execution forcée, Currenda. Biuletyn Komorników Sądowych, specj.wyd. międzynarodowe, Currenda -  Magazine 2000,  s. 68 – 80.

86. Work on Amendments to the Act on judicial  Enforcement Officers and Enforcement, Currenda. Biuletyn Komorników Sądowych,  specj.wyd. międzynarodowe, Currenda -  Magazine 2000,  s. 68 – 80.

87. Arbeiten an der Änderung des Gesetzes über Gerichtsvollziehers und  Gerichtsvollstreckung, Currenda. Biuletyn Komorników Sądowych,  specj.wyd. międzynarodowe, Currenda -  Magazine 2000,  s. 69 – 81.

88. Arbeiten an der Änderung des Gesetzes über Gerichtsvollziehers und  Gerichtsvollstreckung, Deutscher Gerichtsvollzieher Zeitung 2000, nr 10, s. 145-148.

89. Interview de monsieur le professeur Kazimierz Lubiński,  Currenda. Biuletyn Komorników Sądowych, specjalne wydanie międzynarodowe, Currenda-Magazine 2000, s. 18-31.

90. An interview with profesor Kazimierz Lubiński, Currenda. Biuletyn Komorników Sądowych, specjalne wydanie międzynarodowe, Currenda-Magazine 2000, s. 18-31.

91. Exécution judiciaire des  prestations pécuniaires en Pologne, (wstęp i red.), Wydawnictwo Currenda, Sopot 2002. 

92. Judicial Enforcement of Pecuniary Performances in Poland,  (wstęp i red.), Wydawnictwo Currenda, Sopot 2002. 

93. Gerichtliche Zwangsvollstreckung wegen auf Geld gerichterer Leistungen in Polen, (wtęp i red.), Wydawnictwo Currenda, Sopot 2002, s. 368.

94. Organe de l’ execution forcée et leur ressort [w:] Exécution judiciaire des prestations pécuniaires en Pologne, red. K. Lubiński, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2002, s. 32 – 51.

95. Enforcement Bodies and their Competence [w:] Judicial Enforcement of Pecuniary Performances in Poland, red. K. Lubiński, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2002, s. 33 - 51.

96. Organe der Zwangsvollstrecvkung und ihre Zuständigkeit [w:] Gerichtliche Zwangsvollstreckung wegen auf Geld gerichterer Leistungen in Polen, red. K. Lubiński, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2002, s. 33 - 51.

97. Mesures légales en procédure de l’execution forcée [w:] Exécution judiciaire des  prestations pécuniaires en Pologne, red. K. Lubiński, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2002 Wydawnictwo Currenda, Sopot 2002, s. 52 – 72.

98. Legal Measures in Enforcement Ptroceedings [w:] Judicial Enforcement of Pecuniary Performances in Poland, red. K. Lubiński, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2002, s. 52 - 71.

99. Rechtsmittel im Zwangsvollstreckungsverfahren [w:] Gerichtliche Zwangsvollstreckung wegen auf Geld gerichterer Leistungen in Polen, red. K. Lubiński, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2002, s. 53 - 73.

100. Rapporteur national Pologne [w:] G. Tarzia, Une procedure civile sans frontiéres (harmonisation et unification du droit procédural). XI. World Congress on Procedural Law, Procedural Law on the Threshold of a New Millennium, red. W. H. Rechberger, T. Klicka,  Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Band 3, Wien 2002, s. 119-136.

101. Zur Diskussion [w:] XI. World Congress on Procedural Law, Procedural Law on the Threshold of a New Millennium, red. W.  H. Rechberger, T. Klicka, Manzsche Verlags- und Universitäts- buchhandlung, Band 3, Wien 2002, s. 141.

102. Statut juridique de l‘huissier de justice en Pologne, Currenda. Biuletyn Komorników Sądowych,  specj. wyd. międzynarodowe, Currenda Magazine 2002, s. 28-37.

103. The Legal Status of the Polish Enforcement Officer, Currenda. Biuletyn Komornikow Sądowych,  specj. wyd. międzynarodowe, Currenda  Magazine 2002, s. 34 –37.

104. Die Rechtsstellung des Gerichtsvollziehers in Polen, Deutsche Gerichtsvollzieher Zeitung 2003,  nr  10, s. 132-134 .(do sprawdz..)

105. Die materielle Rechtskraft in der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Recht und Risiko [w:] Festschrift für Helmut Kollhosser, Band II Zivilrecht, Karlsruhe 2004, s. 381 – 395.

106. Systèmes européens du financement de l’exécution forcée d’huissier de justice aux  affaires civiles et commerciales (introduction et la rédaction), Wydawnictwo Currenda, Sopot 2005, s. 7 – 141.

 

F. Glosy

 

107. Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 18 V 1972 r., II CR 138/72, Państwo i  Prawo 1973, nr 12, s. 168-171 (wykladnia art. 552  k.p.c. w zw. z art. 16 § 1 k.c.).

108. Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 3 IV 1981 r., IV CZ 33/61, Państwo i Prawo 1983, nr 8, s. 140-145 (zakres zdolności procesowej osoby całkowicie    ubezwłasnowolnionej).

109. Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 2 XII 1987 r., IV CZ 168/87, Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1989,  nr 7-8, s. 339-342 (dotyczy niedopuszczalności zgłoszenia wniosku o uchylenie ubezwłasnowolnienia przez krewnych osoby, która ma być  ubezwlasnowolniona).

110. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z  dnia 18 IV 1990 r., III CZP 15/90, Państwo i Prawo 1992, nr 4, s.109-114 (dotyczy działu spadku obejmującego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu).

111. Glosa do uchwały Sąu Najwyższego z 17 X 1995 r., III CZP 143/95, Palestra 1996, nr 11-12, s. 205-210 (wykładnia pojęcia "osoby trzeciej" w rozumieniu art. 841 § 1 k.p.c.).

112. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 7 IV 1994 r., I ACrs 142/94, Przegląd Sądowy 1997, nr 1, s. 146-155 (dotyczy środków prawnych przysługujących osobie trzeciej, przeciwko której skierowano omyłkowo egzekucję sądową z powodu posiadania z dłużnikiem takich samych cech identyfikacyjnych).

113. Glosa do uchwały z dnia 11 VII 2000 r., III CZP 24/00, Przegląd Sądowy 2001, nr 5 s. 114-121 (dotyczy odpowiedzialności odszkodowawczej komornika sądowego).

 

G. Recenzje

 

114. Z. Krzemiński, Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich, Warszawa 1974, Nowe Prawo 1974, nr 6, s. 814-820.

115. W. K. Puczinskij, Anglijskich grażdanskij process. Osnownyje ponjatije, principy i instituty, Moskwa 1974; Państwo i Prawo 1976, nr 11, s. 147- 151.

116. H.U.Walder-Bohner, Der neue Zürcher Zivilprozess, Zürych 1977; Państwo i Prawo 1979, nr 3, s. 159-161.

117. H.U. Walder-Bohner, Das schweizerische Konkordat über die  Schiedsbarkeit, Zürych  1982; Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1984, nr 1, s. 22-23.

118. Studia z prawa postępowania cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Zbigniewa Resicha, Warszawa 1985, Państwo i Prawo 1986, nr 6, s. 99- 102.

119. Z zagadnień prawa cywilnego materialnego i procesowego. Praca  zbiorowa, pod red. M. Sawczuka, Lublin 1988; Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1990, nr 2, s. 321- 327 (wspólnie z M. Bączykiem).

120. J. Jankowski, Uczestnicy sądowego postępowania egzekucyjnego, Łódź 1992, Państwo i Prawo 1994, nr 1, s. 92-95.

121. H. Dolecki, Ciężar dowodu w poskim procesie cywilnym,  Warszawa 1998, Palestra 1999, nr 1-2, s. 130-135.

122. H. Haak, Ochrona prawna udzielana przez sąd opiekuńczy, Palestra 2004, nr 3-4, s. 222- 225.

 

H. Wspomnienia i sprawozdania

 

123. Jan Krajewski (1913-1978), Zeszyty Naukowe UMK 1979, Prawo XVII, s. 189-199, (wspólnie z W. Radomskim).

124. Jan Krajewski, Toruńscy twórcy nauki i kultury. Praca zbiorowa, red. M. Biskup, A. Giziński, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań-Toruń 1989, s. 165-171.

125. Jan Treder ( 1942 – 2009),  Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2009, nr 6, s. 5 – 18.

126. Wiesław Lang (1928 – 2012), Comparative Law Review 2013, nr 15, s. 15 – 18.  (wspólnie z Martą Lang).

127. Jan Treder (1942-2009) – Organizator i Wizjoner [w:] W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego. Księga ku czci Jana Tredera, red. K. Lubiński, Warszawa 2013, s. 9 -12.

128. Sądowa ochrona praw człowieka. Międzynarodowy Nadzwyczajny Kongres Prawa Procesowego, Bolonia, 22-24 1988, Państwo i Prawo 1989, nr 6, s. 124-125.

129. Działalność Ośrodka Badawczego Komorników Sądowych w Polsce, Currenda Magazine 2002, s. 46-49.

 

I. Opinie prawne

 

130. Opinia o ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Problemy Egzekucji 2001, nr 16, s. 19-48 (współautorstwo).

131. Opinia na temat niektórych poprawek Senatu RP do ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, przyjętych przez Senat RP w uchwale z dnia 12 sierpnia 2004 r. [w:]  Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych. Wybrane materiały, Sopot 2004, s. 58 – 67.

132. Opinia prawna o niektórych rozwiązaniach przyjętych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 415), Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2007, nr 4, s. 5-20.

133. Opinia prawna na temat dopuszczalności dokonywania czynności procesowych w sądowym postępowaniu egzekucyjnym na informatycznych nośnikach danych albo za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2009, nr 4-5, s. 5-28.

 

 

J. Projekty, głosy w dyskusji i wywiady

  

134. Wywiad z  prof. dr.  hab.   K. Lubińskim, Currenda 1993, nr 10, s. 20 – 24.

135. Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz ustawy Kodeks postepowania cywilnego, Nowa Currenda 2000, nr 14, s. 8-50, (współautorstwo).

136. Wprowadzenie do projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz ustawy Kodeks postepowania cywilnego, Nowa Curenda 2000, nr 14, s. 3- 5.

137. Projekt ustawy o komornikach sądowych wraz z uzasadnieniem, (współautorstwo), w: Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Założenia nowej ustawy o komornikach sądowych pod patronatem  Ministra Sprawiedliwości, red. nauk. A. Marciniak , Warszawa 21 pażdziernika 2013 r.  Wydawnictwo Currenda, bez daty wydania, s. 205 – 254.

138. Wystąpienie podczas Międzynarodowego Seminarium w Krakowie (27-28.02.2004 r.), UIHJ Magazine International 2004, nr 17, s. 62-64.

139. Głos w dyskusji na Zjeździe Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego nt. „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego“, red. T. Ereciński, K. Weitz, Warszawa 2010, s. 269-273.

140. Wywiad  z prof. dr. hab.  K. Lubińskim, Currenda. Biuletyn Komorników Sądowych, specjalne wydanie międzynarodowe, Currenda - Magazine Sopot 2000, s. 18 – 31.

 

K. Inne prace

 

141. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Prawo XXXIV, red., Toruń 1994, s. 1-131.

142. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Prawo XXXV,  red., Toruń 1996, s. 1-115.

143. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Prawo XXXVI, red., Toruń 1996, s. 1-123.

144. Przegląd Prawa Egzekucyjnego, wstęp i red., nr 6/2009, ss. 135.

145. Przegląd Prawa Egzekucyjnego, red.,  nr 7/2009, ss. 118.

146. Przegląd Prawa Egzekucyjnego,  red., nr 8/2009, ss. 116.

147. Przegląd Prawa Egzekucyjnego, red., nr 9/2009, ss. 96.

148. Przegląd Prawa Egzekucyjnego, red., nr 10/2009, ss. 96.

149. Przegląd Prawa Egzekucyjnego, red., nr 11/2009, ss. 108.

150. Przegląd Prawa Egzekucyjnego, red., nr 12/2009, ss. 108.

151. Przegląd Prawa Egzekucyjnego, red., nr 1/2010, ss. 91.

152. Przegląd Prawa Egzekucyjnego, red.,  nr 2/2010, ss. 101.

153. Przegląd Prawa Egzekucyjnego, red., nr 3/2010, ss. 95.

154. Przegląd Prawa Egzekucyjnego, red., nr 4/2010, ss. 134;

155. Przegląd Prawa Egzekucyjnego, red., nr 5/2010, ss. 110.

156. Przegląd Prawa Egzekucyjnego, red., nr 6/2010, ss. 110.

157. Przegląd Prawa Egzekucyjnego, red.,  nr 7/2010, ss. 106.

158. Przegląd Prawa Egzekucyjnego, red.,  nr 8/2010, ss. 106.

159. Przegląd Prawa Egzekucyjnego, red.,  nr 9/2010, ss. 108.

160. Przegląd Prawa Egzekucyjnego, red.,  nr 10/2010, ss. 107.

161. Przegląd Prawa Egzekucyjnego, red.,  nr 11/2010, ss. 89.

162. Przegląd Prawa Egzekucyjnego, red.,  nr 12/2010. ss.102.

163. Przegląd Prawa Egzekucyjnego, red.,  nr 1/2011. ss. 111.

164. Przegląd Prawa Egzekucyjnego, red.,  nr 2/2011. ss. 90.

165. Przegląd Prawa Egzekucyjnego, red.,  nr 3/2011. ss. 120.