Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Prawo, absolwent Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Bankowego i Bankowości na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2011 r. doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego. Autor publikacji z zakresu organizacji i funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony prawnej, a także postępowania egzekucyjnego.

Zainteresowania badawcze: sądowe postępowanie rozpoznawcze w sprawach cywilnych oraz postępowanie klauzulowe.

 

Wykaz publikacji naukowych:

1.    Status publicznoprawny referendarza sądowego oraz jego funkcje w sądowym postępowaniu cywilnym, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 10/2009, s. 47-91,

2.    Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności przy zmianach podmiotowych

w trybie art. 788 § 1 k.p.c., Przegląd Prawa Egzekucyjnego 7/2010, s. 5-35,

3.    Referendarz sądowy jako organ uprawniony do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym w trybie art. 276 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 1/2011, s. 79-95,

4.    Pozycja ustrojowa referendarza sądowego w Polsce, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 3/2011, s. 85-109,

5.    Geneza i rozwój instytucji referendarza sądowego w Polsce, [w:] Pro memoria. Księga dla uczczenia pamięci Profesor Krystyny Kamińskiej, red. A. Gaca, Toruń 2013 (wspólnie z K. Lubińskim), s. 281-314,

6.    Referendarz sądowy w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach cywilnych, [w:] W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego. Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera, red. K. Lubiński, Warszawa 2013, s. 215-237.