Katedra Postępowania Cywilnego działała od początku istnienia Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, tj. od 1945 roku, kiedy to powołano do życia uniwersytet w Toruniu

Pierwszym kierownikiem Katedry był prof. dr hab. Witold Lis - Olszewski, który sprawował tę funkcję równocześnie z funkcją kierownika Katedry Prawa Rzymskiego.
Od roku 1952 do momentu zawieszenia działalności Wydziału (w roku 1953) stanowisko to zajmował prof. dr hab. Władysław Siedlecki.

Po reaktywowaniu w roku 1958 Wydziału Prawa, Katedra Postępowania Cywilnego wznowiła swą działalność w 1961 roku. Początkowo obowiązki kierownika Katedry pełnił prof. dr hab. Stanisław Matysik. Od  1 lutego 1964 roku kierownictwo objął doc. dr Jan Krajewski, który w latach 1967 - 69 był również Dziekanem Wydziału Prawa.

Z chwilą reorganizacji Wydziału w roku 1969 Katedra Postępowania Cywilnego przekształcona została w Zakład Postępowania Cywilnego, wchodzący w skład Instytutu Prawa Cywilnego.

Na skutek poważnej choroby doc. dr Jan Krajewski zmuszony był w 1974 roku przerwać na okres trzech lat działalność dydaktyczną na Wydziale. Z dniem 1 października 1977 r. powrócił do pracy i pełnił funkcję Kierownika Zakładu Postępowania Cywilnego do 22 października 1978 r. W czasie nieobecności doc. dr J. Krajewskiego kierownikiem Zakładu został docent kontraktowy Kazimierz Piasecki.

         Po śmierci doc. dr J. Krajewskiego, w związku z wakatem na stanowisku kierownika Katedry, jej kuratorem był prof. dr hab. Jan Łopuski. (przekształcenie Zakładu w Katedrę)

 

Od 1987 roku (do chwili obecnej) stanowisko Kierownika Katedry Postępowania Cywilnego piastuje prof. dr hab. Kazimierz Lubiński.